IZOPLAST KL

 
Certifikát výrobku Izoplast KL pro Českou republiku
Bezpečnostní list výrobku Izoplast KL

 

 

Nabízené velikosti balení - IZOPLAST KL

Ceny - nákup

5 litrů

Ceny - nákup

10 litrů

Ceny - nákup

20 litrů

 

Popis - IZOPLAST KL

Disperzní asfalto – kaučuková hydroizolační a lepicí hmota. Ekologický, moderní, vodou ředitelný prostředek pro lepení termoizolačních materiálů reagujících na působení rozpouštědel. Zároveň i k provedení všech typu izolaci proti vodě, plochých i svislých, uvnitř i venku staveb. Výrobek je připravený k použití za studena.

Izoplast KL je doporučen pro použití:

 • Pro lepení polystyrenu na - polystyren, beton, dřevo, sádrokarton, dřevotřísku, minerální vlnu a ocelové konstrukce.
 • Pro podlepování lepenek a okrajů šindele.
 • K provádění izolací proti vodě sklepů, koupelen, základů staveb, teras a balkonů atd.
 • K utěsnění klempířských výrobků.
 • Pro renovace těžkých lepenek (bez jejich demontáží), střech když došlo k jejímu poškození (praskáním, zvrásněním, působením slunečního záření) nanesením jedné nebo více vrstev hmoty na zničenou plochu lepenky.

 

Přednosti produktu Izoplast KL:

 • Neobsahuje orgnická ředidla.
 • Je připraven pro použití za studena.
 • Jednoduchý při aplikaci.
 • Minimální prácovní nároky.
 • Možnost laminování při použití technických tkanin.
 • Lepení termoizolačních materiálů podléhajících poškození při působení ředidel.
 

 

Vlastnosti - IZOPLAST KL

Identifikace přípravku:

IZOPLAST KL - disperzní asfalto-kaučuková hydroizolační a lepící hmota.

Ustanovení týkající se bezpečného použití přípravku:

Bezpečné použití: S36/37 - používejte vhodný oděv a ochranné rukavice

Bezpečnostní opatření:

Bezpečnost práce: Dodržujte předpisy, zásady a požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP), jakož i požární předpisy platné pro tento druh prací.

Zdravotní opatření:

Při styku s kůži u choulostivých osob se může vyskytnout podráždění. Potřísněnou kůži omyjte důkladně vodou a mýdlem.

Při zasažení očí přípravkem, oči vypláchněte velkým množství vody, zajistěte ošetření očním lékařem.

Bezpečnostní list výrobku:

Podrobnější informace o rizikách práce a bezpečném použití přípravku IZOPLAST KL naleznete v Bezpečnostním listu výrobku:

Skladování a doprava:

Skladujte v teplotě minimálně +5 stupňů C v těsně uzavřených originálních obalech, zajištěných před přímým účinkem slunečního záření, dostatečně vzdálených od zdroje tepla a otevřeného ohně, mimo dosah dětí.

Doprava je možná libovolnými dopravními prostředky, za teploty minimálně +5 stupňů C. Nepodléhá předpisům ADR.

Počet vrstev při skladování: max 4. Počet vrstev při dopravě: max 4.

Atesty státního hygienika, certifikáty, normy, prohlášení o shodě, technická schválení:
 • Atest státního hygienika HK/B 0910/01/2003
 • Certifikát ITC Zlín č.07 0530 V/AO / CZ, EU
 

 

Návod k použití - IZOPLAST KL

Příprava povrchu pro lepení a hydroizolaci:

 • Povrch musí být rovný, čistý, zbavený prachu. Povrch nemůže být přemrznutý a orosený.
 • Kovové a pozinkované povrchy očistit od koroze, uvolněných starých nátěrů, olejů, tuků apod.
 • Povrchy betonové, sádrové, keramické aj. se musí připravit penetrujícím prostředkem IZOPLAST E´.
 

Lepení izolačních a termoizolačních materiálů:

 • Lepení polystyrénu na beton nebo plech: Na připravený povrch naneseme body hmoty IZOPLAST KL. Následně po několika minutách v závislosti na teplotě okolí přikládat izolační materiál a důkladně a silně dotlačit. Je možné natřít i boky izolačních desek. Čas schnutí je závislý od podmínek počasí. Orientační spotřeba cca 0,8-1,2 kg/m2.
 • Lepení polystyrénu s polystyrénem: Lepit nanesením na povrch obou desek tenkou vrstvu 2 mm  IZOPLASTU KL pomocí štětce nebo válečku. Po získání polosuchosti (palec zanechá otisk na povrchu – ale nelepí se) důkladně dotisknout lepené  plochy.
 • Lepení lepenky na polystyrén: Je možné použít  pásy nebo bodů o síle okolo 2 mm, počkat asi 10 minut a následně důkladně dotlačit. Plné pevnostní vlastnosti se získá po 10. dnech. Orientační spotřeba cca 0,8-1,3 kg/m2.
 • Aby lepící vrstva vytvořila současně hydroizolační vrstvu musí být nanesen IZOPLAST KL na celém povrchů. Orientační spotřeba v závislosti na způsobu lepení a přípravě podkladu cca 0,8-1,3 kg/m2.
 

Provedení hydroizolací:

 • Na připravenou plochu naneseme hmotu štětkou nebo špachtlí za teploty nad 5º C a bezdeštného počasí (při venkovních aplikacích), optimální teplota 20º C.
 • Doba schnutí povlaku o tloušťce 1mm je minimálně 6 hodin, po tuto dobu není povlak odolný proti vodě - nižší teploty než doporučená, prodlužují čas schnutí.
 • Provést 1. až 3. vrstvy v závislosti od  potřeby.
 • Následující vrstvu nanést po vyschnutí předchozí vrstvy.
 • Laminování provádět po penetraci povrchu přípravkem Izoplast E´. Nanést hmotu IZOPLAST KL, tkaninu vložit do nanesené vrstvy a nechat nasytit. Po zaschnutí nanést další vrstvy dle potřeby.
 • Orientační spotřeba pro hydroizolaci v závislosti na podkladu a zhotovení cca 0,8-1,2 kg/m2.
 

Doplňující informace:

 • Dodržet provádění prací při odpovídajících povětrnostních  podmínkách shodných s instrukcí.
 • Nepoužívat  k lepení tepelně spojovaných lepenek.